aprill 20, 2024
Lõõtsa 8, Tallinn, Eesti
Buller Uudised

Kultuuri- ja spordiprojektide ning -investeeringute toetamine õiglaseks üleminekuks Ida-Virumaal

Ida virumaa kultuuriürituste sisuturundus

Novembrist on avatud võimalus taotleda toetust Ida-Virumaaga seotud projektidele, mis tugevdavad kogukonna kuuluvustunnet ja identiteeti, parandavad sellega elukeskkonda, suurendavad piirkonna atraktiivsust ning toetavad sotsiaalse ettevõtluse arendamist. Meede on mõeldud eelkõige kohalikele kogukondadele, kuid toetust saavad taotleda ka teised regiooni arengusse panustavad organisatsioonid. Toetuse taotlemisest kultuuri- ja spordivaldkonna vaates kirjutas lähemalt ministeeriumi välisvahendite juht Kärt Kallion.

Meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ eesmärk on parandada Ida-Virumaa elanikkonna sidusust ja toimetulekut kliimaneutraalsele majandusele üleminekul, pakkudes maakonna elanikele võimalust kodanikualgatuste kaudu üleminekuprotsessis ise kaasa lüüa ja koduümbrust paremaks muuta. Ida-Virumaa kohaliku kogukonna ideede toetamiseks eraldatakse õiglase ülemineku fondist kokku ligi 17 miljonit eurot

Meede on mõeldud eelkõige kohalikele kogukondadele, kuid toetust saavad taotleda ka teised regiooni arengusse panustavad organisatsioonid. Seda on võimalik kasutada ka kultuuri-, spordi- ja lõimumisvaldkonna organisatsioonidel oma tegevuste elluviimiseks, eeldusel, et need parandavad Ida-Virumaa elanikkonna sidusust ja toimetulekut, pakkudes piirkonna elanikele võimalust kodanikualgatuste toetamise kaudu üleminekuprotsessi mõtestada.  

Kultuuril ja spordil on oluline roll kogukonna kuuluvustunde, elukeskkonna parandamise ja piirkonna atraktiivsuse suurendamisel ehk pea kõigi meetme eesmärkide elluviimisel. Meede on ka suurepäraseks võimaluseks laiendada oma mõnes muus piirkonnas juba edukalt toimivat sündmust või tegevust Ida-Virumaale või kaasata tegevustesse idavirulasi erinevatest sihtgruppidest ja vanuserühmadest. Kultuuri- ja spordikorraldajatel on ka häid kogemusi rahvusvaheliste partnerite ja võrgustike kaasamisel meetme eesmärkide saavutamiseks. Samuti aitab meede hästi kaasa erinevate valdkondade koostööle ning kodanikuühiskonna edendamisele. Kultuuri-, loome- ja spordivaldkonnad aitavad kujundada Eesti mainet välisturgudel ning edendada turismi, olles olulised töökohtade ja heaolu loojad ning ühiskonna sidususe suurendajad. 

Milliseid tegevusi meetme raames toetatakse? 

Toetatakse tegevusi, mis on suunatud: 

  • Sotsiaalse ettevõtluse arendamisele, näiteks sotsiaalsete ettevõtete nõustamine mõne uue toote või teenuse välja arendamisel, sotsiaalsete ettevõtete omavahelist koostööd või võrgutamist soodustavad tegevused.   
  • Keskkonnateadlikkuse edendamisele, sh energiatõhususe, taastuvenergia, digitaliseerimise ja ringmajanduse valdkonnas. Näiteks erinevad kekskonnateadlikkuse teemalised kogukondlikud algatused ja üritused, juhendmaterjalide koostamine, seminarid, põlvkondade vahelised kogemuste jagamise projektid. 
  • Kohalike noorte  ja vabatahtlike initsiatiivide toetamisele, näiteks haridusliku sisuga ja noorsootöö tegevused, noorte omaalgatused, võtmepädevuste arendamine, sh kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus. Selle suuna alla sobivad ka tegevused, mis panustavad eelduste loomisse noorte usalduse kasvuks riigi vastu ja oma riigiga seotuse tugevnemiseks, noorte kodanikuaktiivsuse ja -pädevuste ning noorte otsustusprotsessides kaasa rääkimiste võimaluste suurendamisse.  
  • Kohaliku postindustriaalse identiteedi jäädvustamisele, säilitamisele, arendamisele ja mõtestamisele, sh kohaliku ruumilise tööstuspärandi säilitamine, alternatiivsete kasutusviiside arendamine ja avalikes huvides kasutuselevõtt. Siia alla võivad sobida nii postindustriaalsele ja kohalikule pärandile pühendatud näitused, etendused, kaevurite elulugudele pühendatud raamatud,  kui ka endiste tootmishoonete kasutuselevõtt kohaliku kogukonna toimetulekut, ühtekuuluvustunnet ja heaolu parenevate teenuste ja tegevuste tarbeks, endiste tööstusobjektide heakorrastamise talgud. Tegevused vabatahtlikus töös osalemise soodustamiseks, kogukondade tugevdamiseks ja kohanemisvõime arendamiseks. Kogukonnad võivad olla ka valdkonna- või huvipõhised. Näiteks võivad need tegevused hõlmata rahvusvaheliste organisatsioonidega sidemete loomist ja arendamist, kogukonnasiseste võrgustike tugevdamist, vabatahtlikkusel põhinevate teenuste käivitamist, kogukondade ja kohaliku omavalitsuse koostööd edendavaid algatusi ja tegevusi jms.  

Toodud näited on indikatiivsed. Võimalik on toetada väga erisuguseid projekte, kuid läbiv põhimõte on, et tegevused peavad olema seotud meetme eesmärgiga. Tegevused peavad panustama õiglase ülemineku fondi üldeesmärki ning olema seotud kliimaneutraalsele majandusele üleminekust tingitud väljakutsete lahendamisega ja sellest tulenevate võimaluste ärakasutamisega.

Milleks saab toetust taotleda? 

Projekte saab esitada kahes kategoorias: 

  • Põhivarainvesteeringu projektide puhul on võimalus küsida toetust näiteks seadmete ja inventari soetamiseks, ehitusega või renoveerimisega seotud kulude ning  projektijuhtimise- või sellest teavitamisega seotud kulude katmiseks.  
  • Arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusi sisaldavate projektide puhul saab toetust näiteks õpi- ja õppetegevuste, nõustamise, ürituste ja õppereiside korraldamiseks, aga ka uuringute ja ekspertiiside läbiviimiseks. 

Taotleja registrijärgne aadress ei pea asuma Ida-Viru maakonnas, kuid arendusprojekti puhul peab ta kaasama vähemalt ühe selles maakonnas registreeritud partneri. Põhivarainvesteeringu projekti investeerimisobjekt peab asuma Ida-Viru piirkonnas. 

Suuruse järgi jaotuvad projektid kas väike-, keskmise suurusega või suuremahulisteks projektideks. Väikeprojekti puhul on toetussumma 3000–10 000 eurot, keskmise suurusega projekti puhul 10 001–200 000 eurot ning suuremahulise projekti puhul 200 001–1 500 000 eurot. Taotletava toetuse summa sõltub projekti sisust ja taotleja juriidilisest vormist. Osade projektide puhul võib toetuse määr moodustada isegi kuni 80% või 90%.

Meede annab maakonna elanikele ja organisatsioonidele väga head võimalused osaleda õiglase ülemineku protsessis ning realiseerida kõige julgemaid ideid oma elukeskkonna parandamiseks. Julgustame kõiki taotlema tulema!

21. märtsil kell 11.00-12.30 toimub meetme veebipõhine infotund. Infotunnis tuuakse projektitaotluste näiteid kultuuri- ja spordivaldkonnast ning antakse ülevaade meetme tingimustest, eesmärgist ja tegevustest või projektidest, millele on võimalik toetust taotleda. Eesmärk on julgustada kultuuri- ja spordivaldkonna projektitaotluste esitamist ning anda nõu, kuidas leida sobivaid koostööpartnereid. Palume infotunnile registreeruda hiljemalt 15. märtsil siin

Meetme rakendamise ja nõustamisega tegeleb Riigi Tugiteenuste Keskus. Kontaktisikud on Terje Kuus (+372 663 1886, terje.kuus@rtk.ee) ja Marina Bulatskaya ( +372 6331903, marina.bulatskaya@rtk.ee). 

rump.

Allikas: Kultuuriministeerium via Buller Meedia | Pilt: Shutterstock